YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus - se tarjoaa turvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja puolison menehtymisen varalle.

Tarvitset YEL-vakuutuksen, jos:

* teet työtä, jossa et ole työ- tai virkasuhteessa
* yrittäjätoiminta on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 4 kuukautta
* olet 18 - 68-vuotias
* YEL-työtulosi on vuonna 2024 vähintään 9010,28 euroa vuodessa.

Vakutuutus on vapaaehtoinen, jos saat jo työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä.

Mikä on työtuloni?

Työtulo perustuu arvioon tekemäsi työn määrästä. Työtulon tulisi vastata sitä palkkaa, jonka saisit, jos tekisit saman verran samaa työtä työsuhteessa.

Määrittelyssä huomioitavia seikkoja ovat yrityksen liikevaihto, päätoimisuus/kausiluonteisuus ja työkyky. Työtulon tulisi yleensä olla korkeampi kuin parhaiten palkatun alaisen palkka.

Eläkekassa Verso tarkistaa työtulon oikean tason kolmen vuoden välein, vaikka et itse hakisikaan muutosta työtuloosi.

Työtulon määrittäminen riittävän korkeaksi on tärkeää, koska:

* Jos työtulo on alhainen, jää tuleva eläke pieneksi.
* Esimerkiksi sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan perusteena käytetään yrittäjän työtuloa.
Yrittäjän ansiopäivärahan tai Kelan peruspäivärahan piiriin pääset vain, jos työtulo on vuonna 2024 vähintään 14 803 euroa.

Eläketurvakeskuksen laskurilla voit tehdä arvion omasta työtulostasi.

Yrittäjänä vakuutetaan esimerkiksi
  1. Ammatinharjoittaja ja yksityisen toiminimen haltija sekä yrittäjätoimintaan osallistuva perheenjäsen, joka ei saa palkkaa.
  2. Avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja muun yhteisön yhtiömies, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön sitoumuksista.
  3. Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva henkilö, jos hän omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsenten kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden äänimäärästä. 
  4. Muun yhteisön (esim. osuuskunnan) johtavassa asemassa oleva henkilö, jos hänellä yksin on yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % määräysvalta yhteisössä.


Perheenjäsenillä tarkoitetaan yrityksessä työskentelevän henkilön: 

  1. aviopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolta
  2. yhteisessä taloudessa asuvaa avopuolisoa
  3. suoraa sukua ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia henkilöitä, jotka asuvat samassa taloudessa.
Työntekijänä vakuutetaan esimerkiksi

Seuraavissa tapauksissa henkilöä ei katsota yrittäjäksi, vaan hänet tulisi vakuuttaa työntekijänä TyEL:n mukaan.

  1. Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies, jos hän työskentelee yhtiössä ja saa palkkaa.
  2. Osakeyhtiössä työskentelevä henkilö, jos saa palkkaa.
  3. Perheenjäsen, joka saa työskentelystään palkkaa eli on työsuhteessa.
YEL vai MyEL?

Maatalouden rinnalla tehtävä yrittäjätoiminta saattaa tulla vakuutettavaksi joko YEL:n tai maatalousyrittäjän eläkelain (MyEL) mukaan. Sovellettavan eläkelain ratkaisee verotuskäytäntö.

Jos esimerkiksi metsäkoneyrittäjän yrittäjätoimintaa verotetaan elinkeinoverotulolain verotuksesta annetun lain (EVL) mukaan, kuuluu metsäkoneyritystoiminta YEL:n piiriin. Mikäli toimintaa taasen verotetaan maatilatalouden tuloverolain (MaatVL) mukaan, yrittäjä kuuluu MyEL:n piiriin ja voi hakea vakuutusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela).

On myös mahdollista, että yrittäjään sovelletaan molempia edellä mainittuja verolakeja. Tällöin yrittäjä saattaa tarvita MyEL-vakuutuksen lisäksi osalle toiminnastaan YEL-vakuutuksen.

Metsän omistamista ei voida vakuuttaa YEL:n mukaan. Metsänomistajilla on kuitenkin mahdollisuus saada MyEL- ja tapaturmavakuutus Melasta. Tietyissä tilanteissa MyEL-vakuuttaminen on pakollista. Metsänomistajien kannattaakin ottaa yhteyttä Melaan oman tilanteen selvittämiseksi.

Lisätietoja MyEL-vakuutuksen ehdoista.

Työhyvinvointipalvelut

Ennenaikaisten eläkkeiden ehkäisemiseksi Verso panostaa työhyvinvointiin. Asiantuntijapalveluiden lisäksi järjestämme säännöllisesti työntekijöille ja yrittäjille koko metsäväen kuntokursseja, joiden sisältö on räätälöity metsäallla toimivien tarpeiden mukaisiksi.

YEL-maksu