TyEL-vakuutus

TyEL-vakuutus on työnantajan tärkein vakuutus - se tarjoaa työntekijöille turvan vanhuuden, työkyvyttömyyden ja puolison menehtymisen varalle

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan palveluksessaan olevan 17-68-vuotiaan työntekijän, jos hänen ansionsa ovat yhden kuukauden aikan vähintään 68,57 €. 

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa. Myös jo eläkkeellä olevat työntekijät on vakuutettava, jos he ovat alle 68-vuotiaita.

Ulkomaalaiset työntekijät

Vakuuttamisvelvollisuus koskee yleensä myös työnantajan palveluksessa olevia ulkomaalaisia työntekijöitä. Ulkomaalaisten työntekijöiden työansioista vakuutetaan samat ansiot kuin suomalaistenkin ansioista. Mahdollinen erilainen verokohtelu ei vaikuta vakuutettaviin ansioihin.

Jos työntekijä kuuluu kotimaansa (EU/ETA-maat, Sveitsi, Yhdysvallat, Australia, Chile, Israel, Intia, Etelä-Korea, Kiina, Kanada tai Quebec) sosiaaliturvan piiriin tai on ulkomaisen työnantajan lähettämä, häntä ei aina tarvitse vakuuttaa TyEL:n mukaan. Lisätietoja näistä ulkomaalaisia koskevista erityistilanteista saat Eläketurvakeskuksen ohjeesta.

Jotta työntekijä voidaan vakuuttaa, tarvitsee hän henkilötunnuksen. Työntekijää voi kehottaa hakemaan henkilötunnusta. Ohjeita löydät Verohallinnon ohjeesta.

Luottamushenkilöiden vakuuttaminen

Työnantaja voi vapaaehtoisesti vakuuttaa 17-68-vuotiaan luottamushenkilön. Luottamustoimen palkkiosta karttuu tällöin eläkettä samalla tavalla kuin työansioista.

Työnantaja voi päättää mistä alkaen se vakuutuksen ottaa, aikaisintaan kuitenkin edellisen kalenterivuoden alusta alkaen. Ajankohtaa harkittaessa kannattaa huomata, että luottamushenkilölle maksettavasta palkkiosta on pidätettävä työntekijän eläkevakuutusmaksu.

Jos luottamushenkilö on myös työsuhteessa työnantajaan, vakuuttaminen on pakollista, ja luottamustoimen palkkiot sisällytetään työansioihin.

Luottamustoimen vakuuttaminen on oiva tapaa kannustaa ja palkita hallitustyöskentelystä!

TyEL-maksu 2024